ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Mgr. Jarmila Jokešová Erbenova 51, 566 01 Vysoké Mýto, Choceňské Předměstí, identifikační číslo: 75548496, (dále jen jako „Mgr. Jarmila Jokešová“) v souladu s Nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“), tímto poskytuje svým zákazníkům a ostatním dotčeným subjektům osobních údajů (jako např. zástupcům či kontaktním osobám svých zákazníků, uživatelům jejích služeb, zájemcům o její služby a zboží, návštěvníkům jejích internetových stránek, jakož i dodavatelům a ostatním obchodním partnerům), informace o zásadách, které jako správce osobních údajů podle obecně závazných právních předpisů na ochranu osobních údajů zachovává při zpracování osobních údajů fyzických osob, k němuž dochází při provozování jejího závodu a činnostech s tímto souvisejících (dále jen „Zásady“).

Pojmy, které nejsou v těchto Zásadách, resp. v dalších dokumentech, na něž tyto zásady odkazují, výslovně definovány, mají význam vycházející z Nařízení.

 1. Komunikace s Mgr. Jarmila Jokešová ve věci ochrany osobních údajů

  Ve věcech ochrany osobních údajů komunikovat prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na webových stránkách ucimserad.cz

 2. Účely zpracování osobních údajů
  1. Mgr. Jarmila Jokešová zpracovává osobní údaje vždy na základě předem určeného legitimního účelu, který je subjektům údajů zřejmý.
  2. Pro většinu účelů je možné zpracovávat osobní údaje přímo na základě smlouvy, oprávněného zájmu Mgr. Jarmila Jokešové nebo na základě zákona, tudíž bez nutnosti obstarání souhlasu subjektu údajů, pro ostatní pouze na základě souhlasu.
  3. Mgr. Jarmila Jokešová zpracovává osobní údaje pro účely:
   1. plnění smluv se svými smluvními partnery,
   2. plnění svých zákonných povinností,
   3. zajištění ochrany jejích práv a právem chráněných zájmů,
 3. Právní základ pro zpracování osobních údajů
  1. Naprostou většinu zpracování osobních údajů bude Mgr. Jarmila Jokešová provádět na tomto právním základě:
   1. zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,
   2. zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Mgr. Jarmilu Jokešovou vztahuje a vyplývá z právního předpisu,
   3. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Mgr. Jarmily Jokešové či třetí strany.
  2. Mgr. Jarmila Jokešová se při zpracování osobních údajů řídí zásadou zákonnosti vyplývající z Nařízení, takže pokud by zpracovávala osobní údaje na základě jiného než shora uvedeného právního titulu, půjde o titul vyplývající z právních předpisů, vztahujících se správce.
  3. V případě zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů Mgr. Jarmily Jokešové nebo třetí osoby se bude jednat zpravidla o některý z těchto zájmů:
   1. udržování či prohlubování dobrých vztahů se zákazníky či obchodními partnery, zahrnující i řešení jejich požadavků, přání či stížností,
 4. Kategorie zpracovávaných osobních údajů
  1. Pro jednotlivé účely zpracování Mgr. Jarmila Jokešová zpracovává zejména následující kategorie osobních údajů, nebo některé z nich:
   1. identifikační údaje,
   2. adresní údaje,
   3. kontaktní údaje a údaje nezbytné pro komunikaci (např. hesla pro komunikaci),
   4. údaje o odebíraných službách, jejich využívání a platební morálce, případně zakoupeném zboží,
   5. záznamy související s provozem
   6. údaje související s užitím internetových stránek ucimserad.cz
   7. údaje zpracovávané na základě souhlasu subjektu údajů.
  2. Rozsah zpracovávaných údajů závisí vždy na účelu zpracování, avšak vždy se řídí zásadou minimalizace údajů vyplývající z Nařízení.
 5. Kategorie příjemců osobních údajů
  1. V rámci zpracování osobních údajů může docházet k jejich zpřístupnění dalším subjektům, tzv. příjemcům. Jedná se buď o subjekty, které se přímo podílí na některé dílčí činnosti zpracování, tzv. zpracovatele, nebo o subjekty, které mohou mít zpřístupněny údaje ad hoc v důsledku poskytování specializovaných služeb Mgr. Jarmile Jokešové (např. právní poradci, IT specialisté apod.), jejichž primárním obsahem není zpracování těchto údajů.
  2. Všichni příjemci jsou odpovědně vybíráni na základě záruk, které k zabezpečení údajů přijatými technickými a organizačními opatřeními poskytují.
  3. Zpracovatelé vykonávají činnosti zpracování osobních údajů zásadně na základě uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů.
  4. Mgr. Jarmila Jokešová ve shora uvedeném smyslu může poskytnout osobní údaje těmto kategoriím příjemců:
   1. poskytovatelům poštovních služeb a služeb elektronických komunikací (v rámci běžné komunikace),
   2. poskytovatelům direct-marketingových služeb (rozesílka hromadné korespondence), bankám (v rámci zajišťování platebního styku),
   3. poskytovatelům reklamních služeb (pro účely oprávněných zájmů správce),
   4. správcům informačních systémů (v rámci údržby, podpory a rozvoje využívaných IS),
   5. právním a ostatním odborným poradcům a zástupcům (pro účely oprávněných zájmů správce),
   6. poskytovatelům archivačních a skartačních služeb (k zajištění plnění předepsaných lhůt),
   7. orgánům činným v trestním řízení a ostatním orgánům státní správy (v rámci plnění zákonné povinnosti).
  5. Všechny osoby, které Mgr. Jarmila Jokešová zapojí do zpracování osobních údajů, budou splňovat požadavky stanovené Nařízením. Všichni zaměstnanci Mgr. Jarmily Jokešové jsou při zpracování osobních údajů povinni řídit se pokyny ohledně zpracování a zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, které při výkonu své pracovní činnosti zpracovávají.
  6. Pokud by Mgr. Jarmila Jokešová sama byla v pozici zpracovatele, nezapojí do zpracování žádného dalšího zpracovatele bez předchozího konkrétního nebo obecného písemného povolení příslušného správce údajů. Dalšímu zpracovateli budou na základě smlouvy vždy uloženy stejné povinnosti na ochranu údajů, které se vztahují na Mgr. Jarmilu Jokešovou, jakožto zpracovatele.
 6. Doba uložení osobních údajů
  1. Osobní údaje jsou uloženy v souladu se zásadou omezení uložení vyplývající z Nařízení, tzn. pouze po dobu, jež je nezbytná pro účely, pro které jsou zpracovávány.
  2. Po uplynutí doby uložení jsou osobní údaje buď vymazány nebo anonymizovány.
  3. Pro jednotlivé účely zpracování jsou určena samostatná kritéria pro stanovení doby uložení osobních údajů, z nichž vyplývají následující doby:
   1. u plnění smluv jsou osobní údaje týkající se zákazníků, kteří mají splněny veškeré své závazky vůči Mgr. Jarmile Jokešové uloženy po dobu 3 let ode dne ukončení poslední smlouvy zákazníka s Mgr. Jarmilou Jokešovou (nestanoví-li zákon jinak); v ostatních případech po dobu 3 let ode dne splnění posledního ze závazků zákazníka vůči Mgr. Jarmile Jokešové (nestanoví-li zákon jinak),
   2. u plnění smluv se smluvními partnery jsou osobní údaje týkající se smluvních partnerů uloženy po dobu 3 let od ukončení příslušné smlouvy; v případě existence sporných práv vyplývajících ze smlouvy, jsou osobní údaje uloženy po dobu nezbytnou k řádnému vedení sporu a vypořádání sporných práv;
   3. u plnění zákonných povinností jsou údaje uloženy po dobu stanovenou zákonem,
   4. u zajištění ochrany práv a právem chráněných zájmů Mgr. Jarmily Jokešové jsou osobní údaje subjektu údajů uloženy po dobu nezbytnou k ochraně předmětných práv a právem chráněných zájmů,
   5. u přímého marketingu jsou osobní údaje zákazníků uloženy po dobu trvání zákonem založeného oprávnění předmětné údaje užívat, resp. dobu trvání souhlasu,
   6. u reklamy jsou osobní údaje dotčených subjektů uloženy po dobu po dobu 3 let ode dne ukončení smlouvy o jejich využití; v případě existence sporných práv vyplývajících z takové smlouvy jsou osobní údaje uloženy po dobu nezbytnou k řádnému vedení sporu a vypořádání sporných práv.
 7. Práva subjektu údajů

  Nařízení zakládá subjektům údajů v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů některá práva. Mezi nejdůležitější patří: Právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu nepřesných osobních údajů, právo na omezení zpracování (dle čl. 18 Nařízení), právo na výmaz z důvodů uvedených v čl. 17 Nařízení právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, právo na přenositelnost osobních údajů, oznamovací povinnost Mgr. Jarmily Jokešové ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování, právo vznést námitku, právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 8. Povaha požadavku Mgr. Jarmily Jokešové na poskytnutí osobních údajů
  1. Poskytnutí osobních údajů ke zpracování založenému na souhlasu subjektu údajů není povinné. S neposkytnutím nejsou pro subjekt údajů spojeny žádné důsledky.
  2. Poskytnutí osobních údajů v případech, kdy je zpracování nezbytné pro řádné plnění smlouvy, je podmínkou uzavření a plnění smlouvy o poskytování služeb mezi Mgr. Jarmilou Jokešovou a zákazníkem. Neposkytnutí údajů, popř. požadavek na jejich výmaz, může znamenat omezení nebo překážku v poskytování služeb.
  3. Poskytnutí osobních údajů je povinné v případech, kdy jejich zpracování vyplývá přímo ze zákona. S neposkytnutím údajů mohou být spojeny pro subjekt údajů negativní důsledky.